Výstavy psů - základní pojmy

V České republice se výstavy konají pod záštitou světové organizace Fédération Cynologique Internationale (dále FCI) a také se řídí jejími principy. Této organizaci konkuruje další velká kynologiská organizace, tedy britský Kennel Club. Výstavy na ostrovech jsou v základu stejné, jen mají trošku jinou strukturu.

Výstava by nebyla výstavou, kdyby se zde nehodnotila a neposuzivala "krása" psů. Zmíněnou krásou se však myslí nakolik se daný jedinec blíží standardu každého plemene, který je stanovený FCI. Základním faktorem je tedy porovnání s imaginárním "dokonalým" jedincem. Svou roli hraje samozřejmě i osobní vkus a sympatie rozhodčích, zvláště při závěrečných soutěžích. Ale nepředbíhejme.

Typy výstav

 • Krajská (oblastní) výstava [KV/OV] - výstavy nejmenšího rozsahu, bez zadávání čekatelství šampionátu
 • Národní výstava[NV] - výstava, na které se zadává čekatelství národního šampionátu krásy (CAC)
 • Mezinárodní výstava [MV] - výstava, na které se zadává čekatelství mezinárodního šampionátu krásy (CACIB)
 • Klubová výstava [KV] - výstava, kterou pořádá chovatelský klub příslušného plemene, buď se zadáváním titulu "klubový vítěz", nebo bez, se zadáváním čekatelství národního šampionátu krásy (CAC)
 • Speciální výstava - výstava, kterou pořádá chovatelský klub (většinou ke zvláštní události), se zadáváním čekatelství národního šampionátu krásy (CAC)

Třídy

Psi jsou na každé výstavě řazeny do tříd podle věku či vykonaných zkoušek nebo ocenění:

 • Třída štěňat - 4 až 6 měsíců
 • Třída dorostu - 6 až 9 měsíců
 • Třída mladých - 9 až 18 měsíců
 • Mezitřída - 15 až 24 měsíců
 • Třída otevřená - 15 měsíců a starší
 • Třída pracovní - 15 měsíců a starší, uznaná zkouška z výkonu
 • Třída šampiónů (vítězů) - 15 měsíců a starší, uznaný titul mezinárodní nebo národní šampion krásy
 • Třída veteránů - 8 let a starší
 • Třída čestná - obdoba třídy šampiónů otevíraná na některých krajských, klubových či speciálních výstavách, účastní se psi s uznaným titulem šampion krásy, bez nároku na získání čekatelství šampionátu krásy

Hodnocení

Po posouzení v kruhu vždy čeká Vás (vašaho psa) ohodnocení - podle posudku rozhodčí určí klasifikace:

Třídy štěňat a dorostu:

 • Velmi nadějný [VN] - barevné označení: žlutá stužka
 • Nadějný  [N] - barevné označení: bílá stužka 

Třídy ostatní:

 • Výborná [V] - pes se přibližuje ideálu, jak jej popisuje standard, musí být bez hrubé vady. Převaha kvalit nad drobnými nedostatky. Barevné označení: modrá stužka.
 • Velmi dobrá [VD] - pes má typické vlastnosti plemene, více drobných vad, musí být bez morfologické vady. Barevné označení: červená stužka.
 • Dobrá  [D] - pes vykazující typické znaky plemene, avšak má viditelně hrubší vady. Barevné označení: zelená stužka.
 • Dostatečná - pes, jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho. Barevné označení: fialová stužka

V každé třídě rozhodčí stanoví pořadí na prvních 4 místech číslicí, psi na ostatních pozicích jsou již bez rozlišení.

Čekatelství šampionátu

Na základě výše zmíněné klasifikace pes může (a nemusí) obržet čekatelství šampionátu krásy dle následujícího klíče:

 • CAJC – (certificat d'aptitude au junior championat) "čekatelství šampionátu mladých" může být zadáno psovi a feně, kteří ve třídě mladých získají hodnocení výborný1 (V1). Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.
 • CAC – (certificat d'aptitude au championat)  "čekatelství národního šampionátu krásy" může být zadáno psovi a feně, kteří v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní či šampiónů získal hodnocení výborný1 (V1). Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.
 • res.CAC – (reserve certificat d'aptitude au championat) "rezervní čekatelství šampionátu krásy" může být zadáno psovi a feně s hodnocením výborný 2 (V2) ve třídě, kde bylo uděleno čekatelství CAC. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.
 • CACIB - (certificat d'aptitude au championat international de beauté) "čekatelství mezinárodního šampionátu krásy" může zadat rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1(V1) z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů.
 • res.CACIB - (reserve certificat d'aptitude au championat international de beauté) "rezervní čekatelství mezinárodního šampionátu krásy" může zadat rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci - psovi i feně. Do této soutěže postupují psi a feny ocenění čekatelstvími CAC a res.CAC.

Pozn. Udělení čekatelství není nárokovatelné, je pouze na posouzení rozhodčího, zda-li pes má kvality odpovídající šampiónu krásy.

Šampionát

Po zisku určitých počtů čekatelství (určují řády FCI nebo ČMKU) lze získat ocenění "šampion".

Zkratky používané pro označení mezinárodních šampionátů:

 • C.I.B. - (championat international de beauté) "mezinárodní šampion krásy", zkratka C.I.B se používá krátkou dobu, dříve se mezinárodní šampionát uváděl jako ICH – International Champion.
 • C.I.E. - (championat international de exhibition) "mezinárodní výstavní šampion" se uděluje plemenům, která jsou vedená jako pracovní.
 • C.I.T. - (championat international de travel) "mezinárodní šampion práce".

Výstavní tituly

Pokud se Vám podaří ve Vaší třídě uspět, podle druhu výstavy můžete obdržet následující výstavní tituly:

Tituly zadávané ve výstavním kruh v rámci hodnocení plemene:

 • Vítěz třídy [VT]- Zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě , vítězů a veteránů a to pouze na výstavách oblastních a krajských.
 • Oblastní vítěz (Krajský vítěz) [OV/KV]- Zadává se na oblastních (krajských) výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů.
 • Nejlepší mladý plemene - zadává se na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních. Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC. Mezi vystavovateli se pro titul vžilo označení Junior BOB, toto označení však není oficiální.
 • Nejlepší veterán plemene - titul získává nejlepší veterán pes nebo fena plemene z konkurence všech veteránů plemene se zadaným oceněním výborný 1 (V1). Titul se zpravidla zadává na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních.
 • Klubový vítěz [KV]- Zadává se na některých klubových výstavách. V propozicích výstavy je vždy uvedeno, zda je možné titul na dané výstavě získat či ne. Podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu. Klubový vítěz se zpravidla zadává nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence CAC z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. V pravomoci chovatelského klubu je rozhodnout zda vůbec a za jakých podmínek se bude zadávat titul Klubový vítěz mladých. Zpravidla jej získávají pes i fena, kteří obdrželi čekatelství CAJC.
 • Vítěz speciální výstavy - zadává se na speciálních výstavách plemene a to nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence CAC z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů.
 • Národní vítěz - zadává se na národních výstavách nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence CAC z tříd- mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů.
 • Vítěz plemene [BOB] (best of breed) - nezadává se na oblastních a krajských výstavách. Na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence nejlepšího mladého jedince plemene , nejlepšího veterána plemene a podle typu výstavy z klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen . Pokud se jedná o klubovou výstavu bez zadávání titulu klubový vítěz, postupují do soutěže o BOB nejlepší mladý jedinec plemene , nejlepší veterán plemene a všichni CAC. Na mezinárodní výstavě postupuje do soutěže o BOB nejlepší mladý jedinec plemene , nejlepší veterán plemene a pes a fena CACIB.

Tituly zadávané v slavnostním kruhu výstavy v rámci závěrečných soutěží:

 • Vítěz velké národní ceny – [BONB] (best of natoinal breeds) - do kruhu nastupují na výstavě posouzení jedinci českých národních plemen. Všechna plemena jsou představena. Samotné soutěže o titul BONB se zúčastní pouze jedinci s titulem BOB.
 • Vítěz skupiny - [FCI –BIG] (best in group) - do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI. Někdy může být označováno jako BOG (best of group)
 • Vítěz dne – [BOD] (best of day) - soutěž může být zařazena na vícedenních výstavách a nastupují do ní jedinci jedinci, kteří obdrželi titul BIG.
 • Vítěz výstavy - [BIS] (best in show) - do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI – BIG u jednodenních výstav nebo Vítězové jednotlivých dnů (BOD) na výstavách vícedenních.

Dále mohou být pořadatelem vyhlášeny soutěže:

 • Vítěz mladých skupiny [FCI - JBIG] (best in group - junior) - do soutěže nastupují všichni Nejlepší mladí psi nebo feny plemen příslušné skupiny FCI.
 • Nejlepší mladý výstavního dne [JBOD] (best of day junior) - soutěž může být zařazena na vícedenních výstavách a nastupují do ní všichni vítězové mladých jednotlivých skupin FCI
 • Juniorský vítěz výstavy [JBIS] (best in show junior) - do soutěže nastupují všichni vítězové mladých jednotlivých skupin FCI u jednodenních výstav nebo Juniorští vítězové jednotlivých dnů (JBOD).